Asistent, mr sci. med. Goran Vukomanović, specijalista pedijatrije Služba sportske medicine

 

 

Uža specijalnost: Kardiolog

Oblast delatnosti: Aritmologija, sportska medicina

Nastavno zvanje: Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rukovodeća funkcija: Šef službe dečje sportske medicine

Kontakt:
Telefon: + 381 11 2060 682
Faks: + 381 11 2684 672
E-mail: goran.vukomanovic@udk.bg.ac.rs

 

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Evropsko udruženje kardiologa

 

Naučno-istraživačka delatnost: Pedijatrijska aritmologija, sportska medicina

 

Biografija: Prvu godinu Medicinskog fakulteta u Beogradu upisao školske 1985/86. godine, a završio ga, u roku, 28.02.1991. sa srednjom ocenom 9,68.
Dobitnik godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva iz fonda Prof. dr S. Kostić.
Obavio pripravnički lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu i položio stručni ispit 31.03.1992. god.
Specijalistčki ispit iz pedijatrije položio 03.07.1996. sa ocenom odličan.
Upisao sam poslediplomske studije iz kardiologije školske 1991/92. godine, položio usmeni magistarski ispit decembra 1996.
Magistarsku tezu pod nazivom NEINVAZIVNA PROCENA VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD DECE SA STRUKTURNO NEOŠTEĆENIM SRCEM odbranio 25.02.1998. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Šef Službe za pedijatrijsku sporsku medicinu Univerzitetske dečje klinike u Beogradu.
Poseduje aktivno znanje Engleskog i pasivno znanje Nemačkog jezika.
Kao (ko)autor učestvovao u izradi preko 140 naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim stručnim časpopisima, zbornicima sa internacionalnih i domaćih kongresa, kao i u domaćim stručnim časopisima.
Povodom obeležavanja 76 godina rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dobio plaketu Medicinskog fakulteta.
Od 23.09.1998. godine asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Oženjen, otac troje dece.

 

Objavljeni radovi:

Radovi objavljeni u časopisima, citiranim u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index (SCI):
1. Bjelakovic B, Vukomanovic G, et al.Heart rate variability in children with idiopathic ventricular tachycardia. Clin Auton Res 2007;17:153-159.
2. Cuturilo G, Jovanovic I, Vukomanovic G, et al Prenatal growth retardation, microcephaly and eye coloboma in infany with multiple congenital anomalies. Birth Defects Research (Part A) 2008;82:166-168.

Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE:
1. Jovanović I., Parezanović V., Ilić S., Hercog Đ., Vučićević M., Đukić M., Vulićević I., Brajković Z., Vukomanović G., Ilisić T., Mimić B., Milinčić Ž., Simeunović S. Rezultati lečenja cijanogenih mana srca kod dece. Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo. 2004; 132(Supl. I):9-14.
2. Ilić S., Vulićević I., Hercog Đ., Vučićević M., Parezanović V., Vukomanović G., Đukić M., Jovanović I., Simeunović S., Lačković V., Todorović V. Hirurško lečenje koarktacije aorte kod odojčeta uzrasta do 3 meseca. Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo 2004; 132(Supl. I):27-34.
3. Zamaklar-Trifunovic D, Seferovic PM, Zivkovic M, Jelic V, Vukomanovic G,
Petrovic M, Milic N, Ristic AD, Simeunovic D. Related Articles, Uticaj težine srčane insuficijencije na varijabilnost srčane frekvencije.
Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo 2005;133:484-91.

Ceo rad u časopisu koji nije uključen u gore pomenute baze podataka:
1. Jovanović I, Ljubić A, Parezanović V, Ćeranić Lj, Simeunović S, Đukić M, Milinčić Ž, Vukomanović G: Ultrazvučni pregled srca ploda - fetalna ehokardiografija. Anali Dečje klinike u Tiršovoj 1996;1:44-8.
2. Simeunović S, Thanopoulos V, Ostojić M, Seferović P, Đukić M, Ćeranić Lj, Jovanović I, Vukomanović G, Parezanović V, Milinčić Ž, Gajić Ž: Perkutana balon-valvuloplastika stenoze otvora plućne arterije. Anali Dečje klinike u Tiršovoj 1997;2:20-2.
3. Đukić M, Simeunović S, Thanopoulos V, Jovanović I, Ostojić M, Seferović P, Ćeranić Lj, Parezanović V, Dragović S, Tododrović S, Kukolj D, Vukomanović G. Transkatetersko zatvaranje ductus arteriosus perzistensa. Kardiologija 1998;19:21-26
4. Vukomanović G, Simeunović S, Gajić Ž, Ilić S. Urgentna terapija aritmija kod dece. Acta Medica Pediatrica, Pedijatrijska kardiologija 1999;1:67-82
5. Simeunović S, Gajić Ž, Jovanović I, Ilić S, Hercog Đ, Vučićević M, Ćeranić LJ, Đukić M, Vukomanović G, Parezanović V, Milinčić Ž. Srčana Insuficijencija. Acta Medica Pediatrica, Pedijatrijska kardiologija 1999;1:1-16
6. Đukić M, Simeunović S, Jovanović I, Parezanović V, Ćeranić LJ, Vukomanović G, Tododrović S. Hitne interventne kateterizacione procedure. Acta Medica Pediatrica, Pedijatrijska kardiologija 1999;:83-92
7. Parezanović V, Jovanović I, Đukić M, Vukašinović S, Ilisić T, Vukomanović G, Simeunović S: Promene na srcu kod dece sa reumatskom groznicom. Acta rheum Belgrad 2001; 31:24-9